Polityka Bezpieczeństwa RODO

Szanowni państwo, 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych. Firma ELMEX podjęła działania mające na celu ochronę Państwa danych. W nawiązaniu do wcześniejszej współpracy z firmą ELMEX, mając na uwadze zmiany przepisów i zasad przetwarzania danych osobowych zwracamy się do Państwa z z prośbą o zapoznanie się z informacjami o sposobie przetwarzania Państwa danych oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez spółkę ELMEX LOGISTICS GROUP Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) – dalej RODO, informujemy co następuje:

 

· Administrator Państwa danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elmex Logistics Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 81, 62-020 Swarzędz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171391, posiadająca NIP nr 777-32-25-584; dane kontaktowe: tel. 61 660 54 10; w dalszej części informacji określana jako „ELMEX”.

· Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ELMEX ustanowił inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iodo@elmex.com.pl.

· Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i na następujących podstawach:

1. w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku gdy współpracują lub współpracowali Państwo z ELMEX, lub

2. w celu realizacji obowiązków nałożonych na ELMEX odrębnymi przepisami prawa, przykładowo w zakresie rachunkowości lub rozliczeń podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w przypadku gdy dotyczy), lub

3. w celach marketingowych oraz handlowych, w szczególności do usług oraz akcji marketingowych prowadzonych przez spółkę, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeżeli została wyrażona, lub

4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ELMEX (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

· Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub zależnie od potrzeb administratora mogą być pracownicy i współpracownicy ELMEX, kancelaria prawna oraz podwykonawcy ELMEX w zakresie usług związanych z marketingiem. Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.

· Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

· Okres przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ustania celów marketingowych ELMEX. Natomiast  w celu niezbędnym do wykonania umowy Państwa dane będą przetwarzane do przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, a także w okresie wynikającym z realizacji prawnych obowiązków spoczywających na ELMEX zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności w zakresie podatkowym czy rachunkowym.

· Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych przez ELMEX

Posiadają   Państwo prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, przykładowo gdy stwierdzą Państwo nieaktualność czy błędy w Państwa danych. Mają Państwo również prawo do żądania od ELMEX usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w  dowolnym  momencie bez wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, w przypadku przetwarzania przez ELMEX Państwa danych na podstawie zgody. ELMEX może jednak dalej przetwarzać Państwa dane w celach, które nie są objęte Państwa zgodą lub gdy wymaga tego przepis prawa.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza zasady RODO.

· Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwia jednak w zależności od celu przetwarzania udział w procesach marketingowych, w szczególności: przesyłanie informacji handlowo-marketingowej, a brak podania danych do celów wykonania umowy może uniemożliwić realizację zawartej z Państwem umowy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ELMEX w zakresie realizacji zleceń na usługi marketingowe oferowane przez ELMEX spowoduje zaprzestanie świadczenia usług. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie Przez państwa na adres: zgody@elmex.com.pl oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

· Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ELMEX za pomocą systemów komputerowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłanych danych, cykliczne zmiany haseł dostępów) oraz poza systemem komputerowym z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka przetwarzania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.